Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Novelle - Wijziging van het wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES (Novelle op Kst 34331)

In de novelle op het wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES (Kamerstukken 34331), wordt voorgesteld een aantal bepalingen van de WSF 2000 aan te passen om zo zorgvuldig uitvoering te kunnen geven aan de aangenomen amendementen en moties. De novelle wijzigt de bepaling omtrent het verschuldigde bedrag bij oneigenlijk gebruik van het reisrecht en creëert grondslagen voor de hiervoor noodzakelijke gegensuitwisseling tussen de Minister van OCW, RSR en de beheerder van de reisgegevens. Naast deze wijzigingen heeft de Minister van OCW een aantal andere maatregelen aangekondigd om op de (middel)lange termijn het aantal ov-boetes terug te dringen (Kamerstukken 34331, nr. C).

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister OCW
Soort regeling
Wet
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK008175

Opschrift

Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-01-2018 Internetconsultatie (start)
20-04-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 26-04-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-06-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-06-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34968
10-07-2018 Verslag
21-08-2018 Nota n.a.v. verslag
27-09-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 09-10-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 34968
16-10-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 18-10-2018 Mededeling in Staatscourant: wet vooralsnog referendabel
18-10-2018 Wet referendabel
22-11-2018 Bekendmaking stb-2018-379
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2018-423

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.