Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Besluit houdende wijziging van bijlagen 1 en 4 WNT

De Wet normering topinkomens (WNT) kent op grond van artikel 1.3, eerste lid, onderdeel b, een bijlage 1, waarop rechtspersonen of instellingen worden opgesomd, die onder het bereik van de wet vallen. Het betreft rechtspersonen of instellingen, die niet op grond van andere bepalingen al onder het bereik van de WNT vallen en waarvan de bekostiging middellijk of rechtstreeks geheel of in aanzienlijke mate uit publieke middelen plaatsvindt of heeft plaatsgevonden of indien deze rechtspersonen of instellingen een wettelijke taak vervullen of anderszins een publiek belang dienen. Het komt met enige regelmaat voor dat zich wijzigingen voordoen die doorwerken in bijlage 1. Bijlage 1 is daarom sinds de inwerkingtreding van de wet diverse malen gewijzigd. Onder meer de organisatorische wijzigingen van ministeries bij de kabinetswisseling eind 2018 geven aanleiding om de bijlage te actualiseren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister BZK
Soort regeling
Amvb
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK009554

Opschrift

Besluit van... tot wijziging van de bijlagen 1 en 4 bij de Wet normering topinkomens in verband met wijziging van de namen van enkele ministeries, de overgang van WNT-instellingen naar andere ministeries en het toevoegen, verwijderen of doorvoeren van naamswijzigingen van WNT-instellingen

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-09-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-09-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-09-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-09-2018 Advies Raad van State uitgebracht
16-10-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 31-10-2018 Bekendmaking stb-2018-377
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2019-377

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.