Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

belasting Polen inkomen; wijziging

Het Protocol brengt een aantal wijzigingen aan in het op 13 februari 2002 te Warschau tot stand gekomen belastingverdrag (Trb. 2002, 86). Met het Protocol wordt het Verdrag in het kader van het BEPS-project (OESO-standaarden om belastingontwijking te voorkomen en geschilbeslechting te verbeteren) geactualiseerd. Daarnaast wordt de heffingsrechtverdeling op enkele punten herzien: - een bronstaatvrijstelling voor dividenden en interest wordt opgenomen voor erkende vrijgestelde pensioenfondsen; - de Nederlandse fiscale beleggingsinstellingen en de Poolse vrijgestelde open-end beleggingsfondsen worden uitgesloten van het deelnemingsdividendentarief van 5%; - het heffingsrecht voor de vervreemding van aandelen in 'onroerendezaaklichamen' wordt voortaan, in bepaalde gevallen, (exclusief) toegewezen aan de bronstaat; en - het heffingsrecht voor particuliere pensioenen en lijfrenten wordt voortaan in meer gevallen (ook) toegewezen aan de bronstaat. Het Protocol zal, net als het Verdrag zelf, alleen voor Europees Nederland gelden. In het Verdrag is expliciet de mogelijkheid opgenomen om het uit te breiden tot de Caribische delen van het Koninkrijk. Indien dat het geval mocht worden, zal een uitbreidingsverdrag separaat aan de rijksministerraad worden voorgelegd. Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief is inhoudelijk verantwoordelijk voor het Protocol.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris FIN
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 012877
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Kamerstuknummer 35843
KetenID WGK011383

Opschrift

Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Warschau op 13 februari 2002 en het Protocol, ondertekend te Warschau op 13 februari 2002

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-10-2020 Totstandkoming
Raad van State 26-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
13-01-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 25-05-2021 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal 35843
Goedkeuring 25-06-2021 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling