Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

samenwerking bestrijding verontreiniging Noordzee; wijziging toezicht Bijlage VI MARPOL

Dit Besluit ziet op het uitbreiden van de toepassingsreikwijdte van de Overeenkomst van Bonn tot de samenwerking bij het handhaven en het voorkomen van schending van de bepalingen van Bijlage VI bij het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij (MARPOL-verdrag) (Trb. 1975, 147). Bijlage VI bij het MARPOL-verdrag stelt regels ten aanzien van emissies naar de lucht door de zeevaart. Doel is om bij het bestrijden van door de scheepvaart veroorzaakte wederrechtelijke emissies in de lucht, de samenwerking en coördinatie tussen de Overeenkomstsluitende Partijen bij de Overeenkomst van Bonn te verbeteren teneinde de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, de biodiversiteit en het mariene milieu zoveel mogelijk te beperken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013743
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Kamerstuknummer 35706
KetenID WGK012002

Opschrift

Goedkeuring van Besluit van de Overeenkomstsluitende Partijen bij de Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen inzake de uitbreiding van de toepassingsreikwijdte van de Overeenkomst met het oog op samenwerking bij het toezicht op de vereisten van Bijlage VI bij het MARPOL-verdrag; Bonn, 11 oktober 2019

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 11-10-2019 Totstandkoming
16-10-2020 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
Raad van State 05-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-11-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 14-01-2021 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 15-02-2021 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling