Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Internationale Organisatie voor Maritieme Hulpmiddelen bij Navigatie (IALA)

Het Verdrag wijzigt de grondslag van IALA van niet-gouvernementele organisatie in een intergouvernementele organisatie onder internationaal recht. IALA is een in 1957 opgerichte niet-gouvernementele technische non-profit organisatie die de wereldwijde samenwerking tussen haar leden bevordert bij de harmonisatie van hulpmiddelen bij de navigatie teneinde het aantal maritieme ongevallen te verminderen, de veiligheid van levens en eigendommen op zee te bevorderen, terwijl het mariene milieu wordt beschermd. De organisatie houdt rekening met de behoeften van zeelieden, technologische ontwikkelingen en de eisen en beperkingen van autoriteiten. IALA brengt experts vanuit de hele wereld samen in technische comités om gemeenschappelijke juridisch niet-bindende "best practices" in Aanbevelingen en Richtlijnen vast te legen die door IALA worden gepubliceerd. Deze zorgen ervoor dat zeelieden over navigatiemiddelen beschikken die nu en in de toekomst voldoen aan hun behoeften.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013796
Reikwijdte Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Nederland (in Europa)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Kamerstuknummer 36060-(R2166)
KetenID WGK012080

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Maritieme Hulpmiddelen bij Navigatie (IALA)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-01-2021 Totstandkoming
09-07-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
Raad van State 22-11-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
01-12-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 18-03-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal 36060-(R2166)
Goedkeuring 18-04-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling