Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

vestiging IGRAC

Het “International Groundwater Resources Assessment Centre” (IGRAC) te Delft, werkt als categorie 2 instituut onder auspiciën van UNESCO. Dit houdt in dat IGRAC gebruik kan maken van de naam, het logo en de netwerken van UNESCO. De missie van IGRAC is bij te dragen aan de wereldwijde beschikbaarheid van relevante kennis en informatie op het gebied van grondwater, in het bijzonder in ontwikkelingslanden. IGRAC vervult een essentiële rol in beantwoording van de vele kennisvragen rond monitoring en assessment voor een duurzaam beheer van grondwater. Het verdrag legt de bepalingen en voorwaarden vast ten aanzien van IGRAC tussen Nederland en UNESCO per 1 januari 2022. Het betreft de hernieuwing van het huidige verdrag (Trb. 2016, 198) dat op 31 december 2021 afloopt. Hernieuwing wordt opportuun geacht gezien de wereldwijd toenemende urgentie van duurzaam grondwaterbeheer, het versterken van de positie van Nederland als "Centre of Excellence" op het gebied van water en is ingegeven door de positieve resultaten die IGRAC de afgelopen periode heeft geboekt blijkens de onafhankelijke evaluatie over de periode 2016-2019. Het verdrag zal vanaf 1 januari 2022 voorlopig worden toegepast.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013837
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36008
KetenID WGK013210

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de hernieuwing van het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-10-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
09-12-2021 Totstandkoming
05-01-2022 Brief voorlopige toepassing
Raad van State 19-10-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
26-10-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 14-11-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 15-12-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling