Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Protocol tot wijziging van het Eurovignetverdrag

In Nederland is een vignet verplicht voor vrachtwagens met een gewicht van meer dan 12 ton. Via het Eurovignetverdrag geven Nederland, Luxemburg, Zweden en Denemarken gezamenlijk één vignet voor vrachtwagens uit. Met het “Eurovignet” kan gedurende een bepaalde periode gebruik worden gemaakt van het (snel)wegennet van de betrokken landen. Het Eurovignetverdrag moet voldoen aan de Eurovignetrichtlijn. Deze EU-Richtlijn is op 24 februari 2022 gewijzigd, waardoor ook het Eurovignetverdrag moet worden gewijzigd. Hiervoor is een wijzigingsprotocol afgestemd. Met het protocol wordt de tariefstructuur van het verdrag aangepast aan de eisen die de gewijzigde richtlijn stelt. In de nieuwe op CO2-emissies gebaseerde tariefstructuur worden voertuigen in vijf CO2-emissieklassen ingedeeld. Het protocol zal met ingang van 2025 in werking moeten treden. Met ingang van 2027 ziet het Verdrag ook op vrachtauto's tussen 3,5 en 12 ton en wordt invulling gegeven aan de mogelijkheid voor specifieke vrijstellingen voor de lichtere vrachtvoertuigen. Het Eurovignetverdrag eindigt in 2032; vanaf dat moment staat de Eurovignetrichtlijn het gebruik van een vignet niet langer toe. Het protocol tot wijziging van het Eurovignetverdrag zal, net als het Eurovignetverdrag zelf, alleen voor het Europese deel van Nederland gaan gelden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst
Medeondertekenaar(s) Minister IenW
Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 013889
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK015105

Opschrift

Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens overeenkomstig Richtlijn (EU) 2022/362

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-02-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
29-03-2023 Totstandkoming
24-11-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 20-12-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
31-01-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling