Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Omgevingsbesluit

De amvb maakt onderdeel uit van een brede stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet regelt de hoofdlijnen. Deze worden uitgewerkt in de uitvoeringsregelgeving, die uit een viertal amvb’s bestaat. Deze amvb bevat regels over de procedurele en algemene onderwerpen. Het gaat daarbij onder meer over de procedurele vereisten aan de instrumenten uit het wetsvoorstel, het bevoegd gezag en betrokkenheid andere bestuursorganen (advies/instemming), de handhaving en uitvoering, de projectprocedure, de milieueffectrapportage, de grondexploitatie, de adviesorganen en de financiële bepalingen (financiële zekerheidstelling).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Medeondertekenaar(s) Minister OCW
Minister EZK
Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Natuur en milieu | Water
Natuur en milieu | Geluid
Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Bodem
Natuur en milieu | Energie
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 33118
KetenID WGK003594

Opschrift

Besluit houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-07-2016 Internetconsultatie (start)
01-07-2016 Ministerraad akkoord
01-07-2017 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 07-07-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-12-2017 Advies Raad van State uitgebracht
03-07-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 31-08-2018 Bekendmaking stb-2018-290
07-04-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-113
01-01-2024 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling