Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet elektronische publicaties

De Wet elektronische publicaties (Wep) heeft tot doel de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten te vergroten. In dat licht regelt de Wep: • dat alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) overheidsbesluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, worden gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen van de openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren; • dat het ter inzage leggen van documenten in een overheidsgebouw als onderdeel van een kennisgeving wordt aangevuld met de verplichting om deze documenten ook langs elektronische weg ter beschikking te stellen; • dat personen die een geactiveerd account hebben bij MijnOverheid.nl bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen die betrekking hebben op hun directe woonomgeving daar kunnen inzien en dat zij (als zij hun e-mailadres hebben opgegeven) automatisch per e-mail worden geattendeerd op nieuwe publicaties; • de inbedding van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het stramien van de Bekendmakingswet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Provincies
Bestuur | Rijksoverheid
Bestuur | Waterschappen
Economie | ICT
Recht | Bestuursrecht
Recht | Staatsrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35218
KetenID WGK004952

Opschrift

Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-06-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-08-2018 Internetconsultatie (eind)
07-12-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-12-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
20-03-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 06-06-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
17-06-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
10-07-2019 Verslag
22-10-2019 Nota n.a.v. verslag
22-10-2019 Nota van wijziging
14-11-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
27-11-2019 Tweede nota van wijziging
03-12-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
10-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 20-01-2020 Voorlopig verslag Kamerstukken 35218
18-02-2020 Memorie van antwoord
30-03-2020 Nader voorlopig verslag
25-05-2020 Nadere memorie van antwoord
09-06-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
23-06-2020 Plenaire behandeling Eerste Kamer
30-06-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 17-07-2020 Bekendmaking stb-2020-262
09-04-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-176
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-176

Startpagina

Acties

Delen regeling