Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wet herziening Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Het wetsvoorstel strekt ter vervanging van de huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002). Aanleiding daartoe vormt de in 2013 uitgevoerde evaluatie van de Wiv 2002 door de Evaluatiecommissie Wiv 2002 (commissie Dessens), de door de commissie gedane aanbevelingen en de kabinetsreactie daarop. Met het wetsvoorstel wordt beoogd een wettelijk kader voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in brede zin te realiseren dat toekomstvast is en dit - voor zover nodig - in lijn brengt met de eisen van de Grondwet en het EVRM.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister BZK
Medeondertekenaar(s)
Minister AZ
Minister DEF
Minister JenV
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Openbare orde en veiligheid | Staatsveiligheid
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK005471

Opschrift

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-07-2015 Internetconsultatie (start)
01-09-2015 Internetconsultatie (eind)
15-04-2016 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-04-2016 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-09-2016 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 28-10-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34588
30-12-2016 Verslag
17-01-2017 Nota n.a.v. verslag
14-02-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 10-04-2017 Voorlopig verslag Kamerstukken 34588
03-05-2017 Memorie van antwoord
06-06-2017 Nader voorlopig verslag
09-06-2017 Nadere memorie van antwoord
13-06-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
11-07-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
11-07-2017 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 28-07-2017 Mededeling in Staatscourant: wet vooralsnog referendabel
17-08-2017 Bekendmaking stb-2017-317
01-09-2017 Inwerkingtreding stb-2017-318
01-05-2018 Inwerkingtreding stb-2018-119

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.