Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Waterwet (nieuwe normering primaire waterkeringen)

Het wetsvoorstel wijzigt de normen die in de Waterwet zijn vastgesteld voor de primaire waterkeringen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit zee, de grote meren en de grote rivieren. De nieuwe veiligheidsnormen zijn gebaseerd op een risicobenadering. Dit wil zeggen dat bij het bepalen van de hoogte van de normen rekening is gehouden met zowel de kans dat zich een overstroming voordoet als de gevolgen daarvan, in de vorm van economische schade of verlies van mensenlevens. Omdat de gevolgen per locatie kunnen verschillen, wordt de norm niet meer voor een hele dijkring, maar per dijktraject vastgesteld. Met de nieuwe normering wordt beoogd iedereen die in Nederland achter een primaire waterkering woont, uiterlijk in 2050 een beschermingsniveau te bieden van ten minste 10-5 per jaar - wat wil zeggen dat de kans op overlijden als gevolg van een overstroming voor een individu niet groter is dan 1 op 100.000 per jaar - en extra bescherming te bieden daar waar sprake kan zijn van grote groepen slachtoffers, grote economische schade of ernstige schade door uitval van vitale en kwetsbare infrastructuur van nationaal belang. Het wetsvoorstel regelt tevens dat de maatregelen die nodig zijn vanwege de invoering van de nieuwe normering, zoals dijkversterkingen en rivierverruiming, kunnen worden bekostigd uit de bestaande bijdragen van het Rijk en de waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister I&M
Soort regeling Wet
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34436
KetenID WGK005903

Opschrift

Wijziging van de Waterwet (nieuwe normering primaire waterkeringen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-04-2015 Internetconsultatie (start)
04-06-2015 Internetconsultatie (eind)
11-09-2015 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-09-2015 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
01-12-2015 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 23-03-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
28-04-2016 Verslag
17-05-2016 Nota n.a.v. verslag
01-06-2016 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
07-07-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 04-10-2016 Voorlopig verslag
12-10-2016 Memorie van antwoord
25-10-2016 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
01-11-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 04-11-2016 Mededeling in Staatscourant: wet vooralsnog referendabel
23-11-2016 Bekendmaking stb-2016-431
20-12-2016 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-01-2017 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling