Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet BRP en Wet basisadministraties persoonsgegevens BES (verzamelwet)

De wijzigingen in de Wet BRP hebben betrekking op: (1) het beperken van de persoonlijke verschijningsplicht van ingezetenen die op één adres wonen bij aangifte van vertrek naar het buitenland; (2) het ambtshalve registreren van een persoon op een briefadres; (3) het uitbreiden van de registratie van levenloos geboren kinderen en de registratie van kinderen die voor de inschrijving in de GBA of de BRP zijn overleden; (4) de verstrekking van gegevens aan autoriteiten in het Caribische deel van het Koninkrijk; en (5) het in de wet opnemen van een experimenteerartikel. Behalve de Wet BRP wordt in dit wetsvoorstel ook de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES aangepast. De wijziging van die wet vloeit voort uit de motie Özütok/Van der Graaf van 10 oktober 2018 over het opnemen van levenloos geboren kinderen in de basisadministraties van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Organisatie en beleid
Bestuur | Rijksoverheid
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK006301

Opschrift

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies alsmede de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-12-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
29-01-2020 Internetconsultatie (eind)
19-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 26-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-09-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling