Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 strekt tot implementatie van de vierde EU anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) en tot het geven van uitvoering aan de Verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Verordening (EU) 2015/847). In het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 is onder meer een uitwerking van de begrippen ‘uiteindelijk belanghebbende’ en ‘politiek prominent persoon’ opgenomen. Ook voorziet het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in wijzigingen in de indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties bij de Financiële inlichtingen eenheid. Daarnaast regelt het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 de hoogte van de bestuurlijke boetes die de toezichthoudende autoriteiten die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn aangewezen, kunnen opleggen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Amvb
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK006427

Opschrift

Besluit van 17 juli 2018, houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
15-06-2015 Implementatieschema EU-richtlijn
31-01-2018 Internetconsultatie (start)
28-02-2018 Internetconsultatie (eind)
06-04-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-06-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
29-06-2018 Advies Raad van State uitgebracht
17-07-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 24-07-2018 Bekendmaking stb-2018-241
25-07-2018 Inwerkingtreding stb-2018-241

Startpagina

Acties

Delen regeling