Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)

De regels over cliëntenraden in de zorg worden gewijzigd. Het instrumentarium van de cliëntenraad wordt versterkt teneinde cliëntenraden beter in staat te stellen om de belangen van de cliënt te behartigen. Een aantal belangrijke wijzigingen zijn: vervanging van het verzwaard adviesrecht door een instemmingsrecht, betere regeling van de financiering, wettelijke regeling van het enquêterecht, meer ruimte voor maatwerk en een verplichting voor zorgaanbieders in de langdurige zorg om individuele cliënten inspraak te geven in aangelegenheden die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven. De verplichting tot het instellen van een cliëntenraad gaat gelden voor instellingen met meer dan tien medewerkers. De Inspectie Gezondheidszorg wordt belast met toezicht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Zorg en gezondheid | Ouderen
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34858
KetenID WGK006861

Opschrift

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-11-2016 Internetconsultatie (eind)
17-03-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-03-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-06-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 20-12-2017 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34858
21-02-2018 Verslag
27-06-2018 Nota n.a.v. verslag
27-06-2018 Nota van wijziging
04-07-2018 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
12-09-2018 Plenaire behandeling Tweede Kamer
20-11-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 29-01-2019 Voorlopig verslag Kamerstukken 34858
26-04-2019 Memorie van antwoord
14-05-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
21-05-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 14-06-2019 Bekendmaking stb-2019-215
20-03-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-97
01-07-2020 Inwerkingtreding stb-2020-97
01-07-2020 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling