Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet technische aanpassing passend onderwijs

In dit wetsvoorstel worden de volgende wijzigingen voorgesteld: - het niet langer bekostigen van nieuwe scholen die ontstaan als gevolg van een besluit van een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) om door te gaan als ofwel een school voor speciaal onderwijs (so), dan wel een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) op basis van de leerlingaantallen op de teldatum in het jaar waarin de bekostiging aanvangt, maar op de teldatum in het jaar daaraan voorafgaand; - het concretiseren van de wetgeving voor de bekostiging van leerlingen in residentiële instellingen; - het opnieuw mogelijk maken dat bij het opheffen van een laatste speciale school voor basisonderwijs (sbo) binnen een samenwerkingsverband, de ondersteuningsmiddelen toegerekend worden aan het samenwerkingsverband; - het aansluiten van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs bij de wachtgeldverevening van het voortgezet onderwijs, zodat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor een deel van de ontstane wachtgeldkosten en het collectief van de vo-scholen voor de rest; - het mogelijk maken dat voor individuele leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, kan worden afgeweken van de voorgeschreven onderwijstijd; - het corrigeren van enkele ontstane omissies en wetstechnische gebreken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34732
KetenID WGK006872

Opschrift

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-08-2016 Internetconsultatie (start)
20-09-2016 Internetconsultatie (eind)
17-03-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-03-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-04-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 01-06-2017 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
13-06-2017 Nota van wijziging
06-07-2017 Verslag
11-09-2017 Nota n.a.v. verslag
05-10-2017 Plenaire behandeling Tweede Kamer
10-10-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 07-11-2017 Voorlopig verslag
30-11-2017 Memorie van antwoord
12-12-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
19-12-2017 Plenaire behandeling Eerste Kamer
19-12-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 27-12-2017 Mededeling in Staatscourant: wet vooralsnog referendabel
26-01-2018 Wet referendabel
02-02-2018 Bekendmaking stb-2018-12
12-04-2018 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-08-2018 Inwerkingtreding stb-2018-100
01-01-2019 Volledige inwerkingtreding
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2018-100
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling