Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

De richtlijn stelt een aantal nieuwe vereisten aan het verkrijgen van een vergunning voor het verlenen van betaaldiensten. Daarnaast bevat de richtlijn ook nieuwe eisen omtrent de interne bedrijfsvoering. Voorts introduceert de richtlijn enkele informatieverplichtingen voor betaalinitiatiedienstverleners. De vergunningseisen worden opgenomen in het Besluit markttoegang financiële ondernemingen (hierna: Bmfo), de eisen aan de interne bedrijfsvoering worden geïmplementeerd in het Besluit prudentiële regels (hierna: Bpr) en de informatieverplichtingen worden opgenomen in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (hierna: Bgfo).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Amvb
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK007247

Opschrift

Besluit van 8 februari 2019 tot wijziging van het Besluit Prudentiële regels Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ter implementatie van richtlijn 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betaaldiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (Pb 2015, L 337)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2015/2366
04-01-2016 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2015/2366
26-09-2017 Internetconsultatie (start)
25-10-2017 Internetconsultatie (eind)
14-09-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-12-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-01-2019 Advies Raad van State uitgebracht
08-02-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 18-02-2019 Bekendmaking stb-2019-59
18-02-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
19-02-2019 Inwerkingtreding stb-2019-60
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling