Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging diverse uitvoeringsbesluiten VO ivm onder meer deeleindexamens vmbo

- Het mogelijk maken van deelexamens vo voor vso-kandidaten. - Het verduidelijken van de mogelijke combinaties van wiskundevakken in het vwo. - Het aanpassen van het tijdpad voor de melding van schoolexamencijfers aan DUO en het regelen van het uiterste moment voor mutaties in die cijfers. - Regelen dat wie in een vak examen heeft afgelegd op een hoger niveau dan dat van de opleiding van inschrijving, alsnog terug kan vallen op het afleggen van examen op het niveau van die opleiding van inschrijving. - Wijziging van de vaknaam "management en organisatie“ in "bedrijfseconomie”. - De tarieven voor het afleggen van eindexamen voor extraneï en van (deel)staatsexamens worden voortaan bij ministeriële regeling vastgesteld. Ze gaan ook omhoog. - Het vak Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) wordt voortaan niet met "goed/voldoende" beoordeeld, maar met een cijfer. Dat cijfer wordt onderdeel van het z.g. combinatiecijfer.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Staatssecretaris OCW
Soort regeling
Amvb
Onderwerp
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK007625

Opschrift

Besluit van 9 juni 2017 houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten van in hoofdzaak het voortgezet onderwijs in verband met onder meer deeleindexamens vmbo

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-11-2016 Internetconsultatie (start) internetconsultatie
24-12-2016 Internetconsultatie (eind)
10-03-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 21-03-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-04-2017 Advies Raad van State uitgebracht
09-06-2017 Bekrachtiging
Bekendmaking 13-06-2017 Nahang start Tweede Kamer
03-07-2017 Bekendmaking stb-2017-288
12-07-2017 Nahang einde Tweede Kamer
12-07-2017 Nahang einde Eerste Kamer
04-09-2017 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-01-2018 Inwerkingtreding stb-2017-288
01-01-2018 Inwerkingtreding stb-2017-335
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2017-335
01-01-2020 Inwerkingtreding stb-2017-335
01-01-2020 Volledige inwerkingtreding

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.