Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wet implementatie richtlijn Verzekeringsdistributie

De richtlijn verzekeringsbemiddeling (richtlijn 2002/92/EG betreffende verzekeringsbemiddeling) had uitsluitend betrekking op bemiddelaars in verzekeringen. De richtlijn Verzekeringsdistributie breidt het toepassingsgebied van de richtlijn uit naar “direct writers” en bedrijven die verzekeringen als nevenactiviteit verkopen (zoals autoverhuurders en reisbureaus). De richtlijn Verzekeringsdistributie verduidelijkt de te volgen notificatieprocedure wanneer een bemiddelaar in verzekeringen het voornemen heeft zijn werkzaamheden via een bijkantoor of via het verrichten van diensten uit te oefenen in een andere lidstaat, alsook de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten in de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst in dit verband. Verder zijn de gedragsregels voor verzekeraars en bemiddelaars aangescherpt, onder andere op het gebied van advisering en informatieverstrekking (zowel met betrekking tot de dienstverlening als met betrekking tot de producten). Voorts zijn regels gesteld met betrekking tot transparantie over de beloning en belangen. Tenslotte bevat de richtlijn Verzekeringsdistributie aanvullende gedragsregels voor verzekeringen met een beleggingscomponent.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister FIN
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB
Ja
Implementatie
Richtlijn
KetenID
WGK007917

Opschrift

Wet van 9 maart 2018 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/411
EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2016/97
19-10-2016 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2018/411
23-12-2016 Internetconsultatie (start)
31-01-2017 Internetconsultatie (eind)
12-05-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 19-05-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-06-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 04-09-2017 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34770
06-10-2017 Verslag
20-11-2017 Nota n.a.v. verslag
28-11-2017 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
31-01-2018 Plenaire behandeling Tweede Kamer
06-02-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 20-02-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 34770
06-03-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 29-03-2018 Bekendmaking stb-2018-89
01-10-2018 Inwerkingtreding stb-2018-176

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.