Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Innovatiewet strafvordering

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van een enkele onderdelen van het Wetboek van Strafvordering met het oog op bevordering van innovatie binnen het strafprocesrecht. Die innovatie is gericht op de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Kamerstukken II 2017/18, 29279, nrs. 395, 402). Het regelt de volgende onderwerpen: • een voorziening te introduceren voor de rechter in eerste aanleg of hoger beroep om de Hoge Raad prejudiciële vragen te kunnen stellen in strafzaken; • in het kader van de opsporing netwerkzoeking na inbeslagneming mogelijk te maken; • te voorzien in een regeling dat na inbeslagneming van een geautomatiseerd werk later binnenkomende berichten voor een bepaalde periode kunnen worden onderzocht in het kader van de opsporing; • een opname van beeld, geluid, of beeld en geluid aan te merken als een wettig bewijsmiddel; • de mogelijkheid te bieden dat een aantal lichtere opsporingsbevoegdheden door de hulpofficier van justitie kunnen worden uitgeoefend; • te regelen op welke wijze de rechter kan reageren als blijkt dat na het uitroepen van de zaak sprake is van geslaagde herstelbemiddeling en een vaststellingsovereenkomst, en • de mogelijkheid te creëren dat de vordering van de benadeelde partij tot schadevergoeding wordt afgesplitst van het hoofdgeding, teneinde afzonderlijk te worden behandeld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35869
KetenID WGK008383

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-07-2019 Internetconsultatie (start)
26-08-2019 Internetconsultatie (eind)
12-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-11-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 24-06-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
20-09-2021 Verslag
29-10-2021 Nota n.a.v. verslag
03-11-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
21-01-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
02-02-2022 Nota van wijziging
15-02-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
17-02-2022 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 12-04-2022 Voorlopig verslag
01-06-2022 Memorie van antwoord
14-06-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
21-06-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 06-07-2022 Bekendmaking stb-2022-276
01-10-2022 Inwerkingtreding stb-2022-362

Startpagina

Acties

Delen regeling