Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (wijziging governance), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de Warenwet BES

Het wetsvoorstel wijzigt vier wetten in verband met de drink- en elektriciteitsvoorziening en het afvalwaterbeheer in Caribisch Nederland, te weten de Wet elektriciteit en drinkwater BES, de Wet volkshuisvesting en ruimtelijke ordening BES, de Wet financiën openbare lichamen BES en de Warenwet BES. De Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb) is sinds 1 juli 2016 in werking. Oorspronkelijke aanleiding voor de wijziging was dat de daarin opgenomen tariefstructuur in combinatie met gestegen kosten onverwacht tot scherp stijgende tarieven leidt. Daardoor dreigt de drinkwatervoorziening voor kleinverbruikers ontoegankelijk te worden. De eilandbesturen wensten herinvoering van het capaciteitstarief. In de consultatie is die wens ingetrokken. De wijziging van de Wet omvat nog slechts een verbeterde en meer samenhangende governance structuur en enkele technische verbeteringen. De Wet Vrom BES en Wet Fin BES worden aangepast in verband met de verbreding van de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater en de rioolheffing daarvoor tot een zorgplicht voor het beheer van afvalwater en een afvalwaterheffing. Dit omvat de inzameling, transport, zuivering en verdere verwijdering van huishoudelijk afvalwater en afvalwater van bedrijven. In verband met de acceptatie kunnen bij eilandsverordening regels worden gesteld door het eilandsbestuur. Het opleggen van een heffing is een bevoegdheid van de eilandsraad. De Wet Vrom BES wordt tevens aangepast in verband met het beter op lokaal niveau kunnen stellen van algemene regels voor afvalwaterbeheer en lozingen door bedrijven. De Warenwet BES wordt gewijzigd in verband met de afstemming met de Wedb.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister EZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK008597

Opschrift

Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (wijziging governance), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de Warenwet BES (afstemming)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-05-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
01-10-2019 Internetconsultatie (eind)
21-10-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling