Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (verbetering tariefstructuur, governance en verduurzaming), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (verbetering handhaafbaarheid en regulering milieugevolgen van inrichtingen) en wijziging van die wet en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en de heffingsgrondslag)

Het wetsvoorstel wijzigt drie wetten in verband met de drink- en elektriciteitsvoorziening en het afvalwaterbeheer in Caribisch Nederland, te weten de Wet elektriciteit en drinkwater BES, de Wet volkshuisvesting en ruimtelijke ordening BES en de Wet financiën openbare lichamen BES. De Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb) is sinds 1 juli 2016 in werking. De daarin opgenomen tariefstructuur leidt in combinatie met gestegen kosten onverwacht tot scherp stijgende tarieven. Daardoor dreigt de drinkwatervoorziening voor kleinverbruikers ontoegankelijk te worden. Alleen door extra subsidie kan de voorziening betaalbaar blijven. Een wetswijziging waarbij het eerdere progressief oplopende capaciteitstarief met solidariteitselement wordt ingevoerd en de governance wordt verbeterd conform de Drinkwaterwet voor Europees Nederland is noodzakelijk. Dit sluit ook aan bij de wens van de eilandbesturen tot herinvoering van het capaciteitstarief. Wetswijziging wordt eveneens gewenst voor elektriciteit met het oog op betaalbaarheid en duurzaamheid, waarbij de subsidiegrondslag wordt verduurzaamd. De Wet Vrom BES en Wet Fin BES worden aangepast in verband met de verbreding van de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater en de rioolheffing daarvoor tot een zorgplicht voor het beheer van afvalwater en een afvalwaterheffing. Dit omvat de inzameling, transport, zuivering en verdere verwijdering van huishoudelijk afvalwater en afvalwater van bedrijven. In verband met de acceptatie kunnen bij eilandsverordening regels worden gesteld door het eilandsbestuur. Het opleggen van een heffing is een bevoegdheid van de eilandsraad. De Wet Vrom BES wordt tevens aangepast in verband met het beter op lokaal niveau kunnen stellen van algemene regels voor afvalwaterbeheer en lozingen door bedrijven.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister EZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK008597

Opschrift

Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (verbetering tariefstructuur, governance en verduurzaming), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (verbetering handhaafbaarheid en regulering milieugevolgen van inrichtingen) en wijziging van die wet en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en de heffingsgrondslag)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-05-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
01-10-2019 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling