Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening

De EU-havendienstenverordening geeft een juridisch raamwerk voor de toegang tot de markt voor in de verordening met name genoemde havendiensten en de transparantie van financiële relaties tussen overheden enerzijds en havenbeheerders en havendienstverleners anderzijds. Deze wet bevat de noodzakelijke uitvoerings- en handhavingsbepalingen voor een adequate uitvoering van deze verordening. Daarvoor wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij bestaande Nederlandse wetgeving.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Scheepvaart
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verordening
Kamerstuknummer 35463
KetenID WGK009054

Opschrift

Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van haven (PbEU 2017, L 57)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-04-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-04-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-06-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 19-05-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
29-06-2020 Verslag
03-08-2020 Nota n.a.v. verslag
Eerste Kamer 14-12-2020 Voorlopig verslag
07-01-2021 Memorie van antwoord
12-01-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
Bekendmaking 25-02-2021 Bekendmaking stb-2021-94
25-02-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-95
26-02-2021 Inwerkingtreding stb-2021-95
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling