Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

Vmbo-scholen en mbo-instellingen krijgen meer wettelijke ruimte om doorlopende leerroutes vmbo-mbo te creëren. Ruimte wordt geboden op: onderwijstijd, duur van de opleiding, examinering, inzet van personeel. Doelen van de maatregel zijn onder andere: meer jongeren in staat stellen een startkwalificatie te behalen, minder uitval, efficiënt en effectief opleiden. De maatregel betekent in feite het omzetten van lopende experimenten in wetgeving. Het wordt mogelijk gemaakt om een mbo-2 opleiding af te ronden binnen de vo-school (zonder vmbo-eindexamen te doen, vgl. entreeopleiding in het vmbo). In de doorlopende leerroutes naar mbo 3 en 4 kan het vmbo-examen deels later afgesloten worden dan nu het geval is, anderzijds kan in die routes mbo-stof ook al deels op het vo worden afgesloten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35336
KetenID WGK009212

Opschrift

Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (Stb. 2020, 157)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-01-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie
14-02-2019 Internetconsultatie (eind)
14-06-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 25-06-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-10-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 13-11-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
19-11-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
16-12-2019 Verslag
06-02-2020 Nota n.a.v. verslag
21-04-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
22-04-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 12-05-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35336
19-05-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 05-06-2020 Bekendmaking stb-2020-157
26-06-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-208
01-08-2020 Inwerkingtreding stb-2020-208
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2020-208

Startpagina

Acties

Delen regeling