Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

Vmbo-scholen en mbo-instellingen krijgen meer wettelijke ruimte om doorlopende leerroutes vmbo-mbo te creëren. Ruimte wordt geboden op: onderwijstijd, duur van de opleiding, examinering, inzet van personeel. Doelen van de maatregel zijn onder andere: meer jongeren in staat stellen een startkwalificatie te behalen, minder uitval, efficiënt en effectief opleiden. De maatregel betekent in feite het omzetten van lopende experimenten in wetgeving. Het wordt mogelijk gemaakt om een mbo-2 opleiding af te ronden binnen de vo-school (zonder vmbo-eindexamen te doen, vgl. entreeopleiding in het vmbo). In de doorlopende leerroutes naar mbo 3 en 4 kan het vmbo-examen deels later afgesloten worden dan nu het geval is, anderzijds kan in die routes mbo-stof ook al deels op het vo worden afgesloten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister OCW
Medeondertekenaar(s)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK009212

Opschrift

Voorstel van Wet tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-01-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.