Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit NLQF

Het NLQF is een kwalificatieraamwerk voor de inschaling van opleidingen, zodat het niveau daarvan onderling vergeleken kan worden, en met dat van opleidingen in andere landen van de Europese Unie. Op grond van de Wet NLQF (Kamerstukken 36341; WGK006661) worden bij of krachtens deze algemene maatregel van bestuur de niveaus van het NLQF vastgesteld, alsmede de verhouding tussen de NLQF- en EQF-niveaus. Ook wordt in dit besluit een organisatie aangewezen als Nationaal coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) en wordt de belangrijkste taak van het NCP NLQF nader uitgewerkt: het op verzoek van de aanbieder van een non-formele opleiding vaststellen van het NLQF-niveau van die opleiding. Dit besluit zal tegelijk met de Wet NLQF in werking treden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Medeondertekenaar(s) Minister OCW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009297

Opschrift

Besluit van … houdende de aanwijzing van het Nationaal coördinatiepunt NLQF, de vaststelling van de kwalificatieniveaus van het NLQF alsmede de wijze waarop deze corresponderen met de kwalificatieniveaus van het EQF en het stellen van regels over de vaststelling van het NLQF-niveau van non-formele opleidingen en over het NLQF-register (Besluit NLQF)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-10-2023 Internetconsultatie (start)
14-11-2023 Internetconsultatie (eind)
05-04-2024 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-04-2024 Voorhang start Tweede Kamer
10-04-2024 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling