Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling verslaglegging verpakkingen

Producenten en importeurs die verpakkingen in de handel brengen zijn verplicht jaarlijks verslag uit te brengen over een aantal in het Besluit beheer verpakkingen 2014 (hierna: Besluit) opgenomen verplichtingen. Met deze regeling worden nadere regels gesteld aan het door producenten en importeurs van verpakkingen uit te brengen verslag. Deze nadere regels hebben betrekking op de verslaglegging over het uitvoeren van de in het Besluit opgenomen verplichtingen ten aanzien van het hergebruik en recycling van verpakkingen, de gescheiden inzameling van kunststof drankverpakkingen en (vanaf 2024) metalen drankverpakkingen en de recycling van verpakkingsafval. Doel van deze nadere regels is – naast het verkrijgen van een gedegen onderbouwing van de in het kader van het verslag aangeleverde informatie ten behoeve van toezicht en handhaving – dat de gegevens in het verslag ten aanzien van hergebruik en recycling van verpakkingen door Nederland als lidstaat direct kunnen worden gebruikt voor de rapportages die aan de Europese Commissie over deze onderwerpen moeten worden uitgebracht op basis van het uitvoeringsbesluit (EU) 2019/665 van de Europese Commissie. Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2021. Dat betekent dat in 2022 het verslag over het kalenderjaar 2021 conform deze nadere regels en de nieuwe meetmethode moet worden opgesteld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009458

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-, houdende vaststelling van nadere regels voor het verslag over de uitvoering van de regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid inzake verpakkingen in het Besluit beheer verpakkingen 2014 (Regeling verslaglegging verpakkingen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-07-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
02-07-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
27-08-2021 Internetconsultatie (eind)
28-08-2021 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 23-09-2021 Bekendmaking stcrt-2021-41457
01-10-2021 Inwerkingtreding stcrt-2021-41457

Startpagina

Acties

Delen regeling