Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit elektronische publicaties

Aanleiding voor het Besluit elektronische publicaties (Bep) is het voorstel van wet tot wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties; Wep) (Kamerstukken 35 218; ID 4952). De Wep heeft tot doel de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten te vergroten. In dat licht regelt de Wep: • dat alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) overheidsbesluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, worden gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen van de openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren; • dat het ter inzage leggen van documenten in een overheidsgebouw als onderdeel van een kennisgeving wordt aangevuld met de verplichting om deze documenten ook langs elektronische weg ter beschikking te stellen; • dat personen die een geactiveerd account hebben bij MijnOverheid.nl bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen die betrekking hebben op hun directe woonomgeving daar kunnen inzien en dat zij (als zij hun e-mailadres hebben opgegeven) automatisch per e-mail worden geattendeerd op nieuwe publicaties; • de inbedding van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het stramien van de Bekendmakingswet. Ter uitwerking van de Wep worden in het Bep regels gesteld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Amvb
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Provincies
Bestuur | Rijksoverheid
Bestuur | Waterschappen
Economie | ICT
Recht | Staatsrecht
Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35218
KetenID WGK009585

Opschrift

Besluit van [datum], houdende regels over elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Besluit elektronische publicaties)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-12-2019 Internetconsultatie (start)
01-02-2020 Internetconsultatie (eind)
08-05-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 27-05-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-06-2020 Advies Raad van State uitgebracht
01-04-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 09-04-2021 Bekendmaking stb-2021-175
09-04-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-176
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-176
01-01-2024 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling