Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Dit wetsvoorstel implementeert een groot deel van richtlijn 2018/843 die de vierde anti-witwasrichtlijn wijzigt. Het wetsvoorstel bevat voornamelijk wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Met dit wetsvoorstel worden aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiat valuta en aanbieders van bewaarportemonnees onder de reikwijdte van de Wwft gebracht. Dat betekent onder andere dat zij onderzoek moeten doen naar hun cliënten en ongebruikelijke transacties dienen te melden bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU). Voorts worden voor instellingen aanvullende maatregelen voorgeschreven met betrekking tot derde hoog risico landen. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een geheimhoudingsplicht voor de toezichthoudende autoriteiten, inclusief uitzonderingen hierop, waaronder de uitzondering die uitwisseling van informatie mogelijk maakt met andere toezichthoudende autoriteiten. Tot slot worden er nadere beperkingen gesteld aan het gebruik van anonieme prepaidkaarten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister FIN
Medeondertekenaar(s)
Minister JenV
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB
Ja
Implementatie
Richtlijn
KetenID
WGK009844

Opschrift

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van de richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van richtlijn (EU) 2013/36 van het Europees Parlement en de Raad (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/843
02-10-2018 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2018/843
11-12-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.