Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Dit wetsvoorstel implementeert een groot deel van richtlijn 2018/843 die de vierde anti-witwasrichtlijn wijzigt. Het wetsvoorstel bevat voornamelijk wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Met dit wetsvoorstel worden aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiat valuta en aanbieders van bewaarportemonnees onder de reikwijdte van de Wwft gebracht. Dat betekent onder andere dat zij onderzoek moeten doen naar hun cliënten en ongebruikelijke transacties dienen te melden bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU). Voorts worden voor instellingen aanvullende maatregelen voorgeschreven met betrekking tot derde hoog risico landen. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een geheimhoudingsplicht voor de toezichthoudende autoriteiten, inclusief uitzonderingen hierop, waaronder de uitzondering die uitwisseling van informatie mogelijk maakt met andere toezichthoudende autoriteiten. Tot slot worden er nadere beperkingen gesteld aan het gebruik van anonieme prepaidkaarten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35245
KetenID WGK009844

Opschrift

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van de richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van richtlijn (EU) 2013/36 van het Europees Parlement en de Raad (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/843
02-10-2018 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2018/843
29-03-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 02-04-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-06-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 02-07-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35245
22-08-2019 Verslag
16-10-2019 Nota n.a.v. verslag
16-10-2019 Nota van wijziging
03-12-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
04-12-2019 Tweede nota van wijziging
10-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 04-02-2020 Voorlopig verslag Kamerstukken 35245
14-02-2020 Memorie van antwoord
10-03-2020 Nader voorlopig verslag
24-03-2020 Nadere memorie van antwoord
07-04-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
21-04-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 20-05-2020 Bekendmaking stb-2020-147
21-05-2020 Inwerkingtreding stb-2020-147
25-05-2020 Notificatie (implementatie)

Startpagina

Acties

Delen regeling