Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Dit wetsvoorstel implementeert een groot deel van richtlijn 2018/843 die de vierde anti-witwasrichtlijn wijzigt. Het wetsvoorstel bevat voornamelijk wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Met dit wetsvoorstel worden aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiat valuta en aanbieders van bewaarportemonnees onder de reikwijdte van de Wwft gebracht. Dat betekent onder andere dat zij onderzoek moeten doen naar hun cliënten en ongebruikelijke transacties dienen te melden bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU). Voorts worden voor instellingen aanvullende maatregelen voorgeschreven met betrekking tot derde hoog risico landen. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een geheimhoudingsplicht voor de toezichthoudende autoriteiten, inclusief uitzonderingen hierop, waaronder de uitzondering die uitwisseling van informatie mogelijk maakt met andere toezichthoudende autoriteiten. Tot slot worden er nadere beperkingen gesteld aan het gebruik van anonieme prepaidkaarten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK009844

Opschrift

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van de richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van richtlijn (EU) 2013/36 van het Europees Parlement en de Raad (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/843
02-10-2018 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2018/843
11-12-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-01-2019 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 02-04-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-06-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 02-07-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling