Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatieregeling herziene richtlijn betaaldiensten

Deze implementatieregeling wijzigt: a) de Vrijstellingsregeling Wft: hierin zijn de voorwaarden opgenomen wanneer een betaalinstelling in aanmerking komt voor vrijstelling; b) de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft: hierin zijn samenwerkingsverplichtingen opgenomen voor DNB en AFM voor hun samenwerking met andere lidstaten en de EBA bij hun taakuitoefening inzake PSD2; c) de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen: hierin zijn de kosten opgenomen voor het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar door een betaalinstelling die de nieuwe betaaldiensten aanbiedt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Regeling
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK009991

Opschrift

Regeling van de Minister van Financiën van 7 februari 2019, 2019-0000016040, directie Financiële Markten, tot wijziging van onder meer de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft ter implementatie van richtlijn 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 beterffende betaaldiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013,36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2015/2366
04-01-2016 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2015/2366
Bekendmaking 15-02-2019 Bekendmaking stcrt-2019-7963
19-02-2019 Inwerkingtreding stcrt-2019-7963
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling