Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingswet Financiële markten 2022-II

Dit wetsvoorstel is een verzamelwetsvoorstel waarin wijziging van diverse wetten is opgenomen. Het betreft wijzigingen en correcties op het terrein van de financiële markten. Het voorstel bevat onder meer: - De wettelijke verankering van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) in de Bankwet. - Wijzigingen in de Wet tuchtrechtspraak accountants waarmee de accountantskamer meer flexibiliteit wordt geboden bij het inzetten van leden. - Aanpassingen in de Bankwet 1998 ivm met de interne benoemingsprocessen bij DNB. - Het verder in lijn brengen van het instrument van de groeps-vvgb met de richtsnoeren van European Supervisory Authorities (ESA’s). - Wijziging van Boek 7 van het BW die strekt tot het recht op premierestitutie ingeval de verzekeraar zich beroept op het verval van de uitkering bij het te goeder trouw schenden van de mededelingsplicht door de verzekeringnemer. - Herstel van toezicht door de AFM op het bezoldigingsverslag uit het Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in lijn met gewijzigde richtlijn aandeelhoudersrechten. - Aanpassing van de definitie van kredietvergoeding in Caribisch Nederland op grond van de Wet Financiële Markten BES. In de voorbereidingsfase stond dit wetsvoorstel bekend als de Wijzigingswet financiële markten 2021. Vanwege opgelopen vertraging in de voorbereidingsfase is de citeertitel voorafgaand aan indiening bij de Tweede Kamer gewijzigd naar Wijzigingswet financiële markten 2022-II.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36131
KetenID WGK010292

Opschrift

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998, de Wet financiële markten BES en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2021)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-12-2019 Internetconsultatie (start)
12-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-09-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
16-09-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 08-06-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
07-07-2022 Verslag
27-09-2022 Nota n.a.v. verslag
Eerste Kamer 29-11-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
06-12-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 21-02-2023 Bekendmaking stb-2023-57
04-04-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-107
01-07-2023 Inwerkingtreding stb-2023-107

Startpagina

Acties

Delen regeling