Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit houdende regels ter vaststelling van eisen inzake het ecologisch ontwerp voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken

Per 1 januari 2022 wordt Verordening (EU) 2015/1185 van de Commissie van 24 april 2015 tot uitvoering van richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake het ecologisch ontwerp betreft voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken (PbEU 2009, L 193) van kracht. Deze verordening stelt eisen aan het op de markt introduceren of gebruiken van (pellet)kachels voor particulier gebruik binnenshuis. Gelet op de negatieve gevolgen die de emissies van deze kachels op de luchtkwaliteit en de volksgezondheid hebben, worden via dit besluit de eisen uit verordening (EU) 2015/1185 al per 2020 van kracht in Nederland.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010357
Status Voortijdig beëindigd

Opmerking

Reden voortijdig beëindigd (23 juli 2021): Wegens het bezwaar van de Europese Commissie tegen het ontwerpbesluit waarmee de Ecodesign emissie-eisen voor haarden, (pellet)kachels en ketels vervroegd in Nederland van toepassing zou worden verklaard, is dit ontwerpbesluit voortijdig beëindigd.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-04-2019 Internetconsultatie (start)
29-05-2019 Internetconsultatie (eind)
28-06-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-08-2019 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling