Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs

Met het wetsvoorstel wordt Nuffic belast met een aantal taken met betrekking tot de internationalisering, mobiliteit en informatievoorziening op het gebied van onderwijs en onderzoek, zodat de continuering van deze taken wordt verzekerd. Bovendien wordt hiermee uitvoering gegeven aan de Lissabon Erkenningsconventie. Daarnaast wordt een grondslag gecreëerd voor de aanwijzing van een rechtspersoon die wordt belast met de informatievoorziening aan het Nederlandse kennisveld over het EU-beleid inzake onderwijs en onderzoek en de mogelijkheden die dit beleid biedt. Hiermee worden Nuffic en de nog aan te wijzen rechtspersoon onder het toepassingsbereik van de Comptabiliteitswet 2016 gebracht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35900
KetenID WGK010461

Opschrift

Wet van 15 juni 2022 tot wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 in verband met de toebedeling van wettelijke taken op het gebied van internationalisering binnen het onderwijs (Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-10-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
29-10-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
26-11-2020 Internetconsultatie (eind)
23-04-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 30-04-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-06-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 31-08-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
07-09-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
12-10-2021 Verslag
26-10-2021 Nota n.a.v. verslag
10-11-2021 Nota van wijziging
10-02-2022 Tweede nota van wijziging
24-03-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer
29-03-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 09-05-2022 Voorlopig verslag Kamerstukken 35900
31-05-2022 Memorie van antwoord
07-06-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
14-06-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 29-06-2022 Bekendmaking stb-2022-269
24-08-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-319
01-10-2022 Inwerkingtreding stb-2022-319
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-319
01-01-2023 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling