Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit

Dit besluit bevat een ten aanzien van een [[drietal]] onderwerpen wijzigingen op het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit waarvan het wenselijk is dat zij gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze drie besluiten in werking treden om een goede werking van het stelsel onder de omgevingswet mogelijk te maken. Ten eerste wordt het Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties (hierna: Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442) in het Besluit activiteiten leefomgeving geïmplementeerd. Dit uitvoeringsbesluit was per 14 juni 2019 in het Activiteitenbesluit milieubeheer geïmplementeerd. Ten tweede bevat dit besluit een aantal wijzigingen van het Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit die betrekking hebben op de wijze waarop de rijksomgevingswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) gemonitord en beoordeeld moet worden. Ten slotte wijzigt dit besluit de regels inzake lozingen uit pleziervaartuigen uit het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze wijziging was eind 2019 in de Regeling lozen buiten inrichtingen opgenomen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verordening
KetenID WGK011082

Opschrift

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de implementatie van het Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties en omzetting van de regels over toiletlozingen van pleziervaartuigen en de monitoring van luchtkwaliteit

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-12-2019 Internetconsultatie (start)
29-01-2020 Internetconsultatie (eind)
27-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-07-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
17-07-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
22-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
30-09-2020 Advies Raad van State uitgebracht
05-03-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 26-04-2021 Bekendmaking stb-2021-200
26-04-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-01-2024 Inwerkingtreding stb-2021-200

Startpagina

Acties

Delen regeling