Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit gepseudonimiseerde kwaliteitsregistraties (traumaregister en LADIS)

Om de kwaliteit van zorg in Nederland te verbeteren is het noodzakelijk gegevens te verzamelen in de kwaliteitsregistraties Landelijk Alcohol Drugs Informatie Systeem (LADIS) en de Landelijke Trauma Registratie (LTR). Het betreft een verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens waarvoor op grond van de AVG passende waarborgen worden geboden. Voor de verwerking van deze gegevens is een grondslag opgenomen in de artikelen 30a en 30b van de Wet kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz), zoals voorgesteld in het wetsvoorstel dat aanhangig is in de Tweede Kamer. Het doel van onderhavige maatregel van bestuur (amvb) is om (ter uitwerking van het wetsvoorstel) regels te stellen over het verwerken van persoonsgegevens en de bewaartermijn van deze gegevens in de genoemde kwaltiteitsregistraties. Meer specifiek worden de gegevens, voor zover deze betrekking hebben op de door de zorgaanbieder direct of indirect geleverde verslavingszorg of acute zorg aan diens cliënt, nader benoemd. Hierbij is een zorgvuldige afweging gemaakt rondom de toegevoegde waarde van ieder gegeven (noodzakelijkheid) voor het doel van de registratie. Dit om de privacy te waarborgen van cliënten en patiënten in respectievelijk de verslavingszorg en de acute zorg.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011124

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-07-2021 Internetconsultatie (start)
12-07-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
09-08-2021 Internetconsultatie (eind)
09-08-2021 Internetconsultatie (eind)
25-02-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
22-06-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 28-06-2022 Bekendmaking stb-2022-258
01-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-258

Startpagina

Acties

Delen regeling