Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet

De Aanvullingsregeling bodem vult de Omgevingsregeling aan, werkt de regels in de Omgevingswet, de Aanvullingswet bodem en de daarop gebaseerde AMvB’s op een meer gedetailleerd niveau uit of vult deze aan. De regels zijn uitvoeringstechnisch, administratief of meet- en rekentechnisch van aard. De regels in de Omgevingsregeling betreffen zeven thema’s: de aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties, regels voor het uitvoeren van activiteiten, gegevensverstrekking, meet- en rekenregels voor besluiten, monitoring en informatie, financiële bepalingen en het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Deze aanvullingsregeling vult een aantal van deze thema’s aan, het bevat geen financiële bepalingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Minister LNV
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011402

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van [datum] tot aanvulling en wijziging van de Omgevingsregeling en wijziging en intrekking van enige andere regelingen met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 03-03-2020 Internetconsultatie (start)
31-03-2020 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 01-06-2021 Bekendmaking stcrt-2021-28102

Startpagina

Acties

Delen regeling