Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden en schrappen VOG

Met dit wijzigingsbesluit wordt het Uitvoeringsbesluit Wkkgz gewijzigd. Het wijzigingsbesluit ziet op twee aspecten: - Met de wet tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in verband met het creëren van een bevoegdheid voor de Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) is de Wkkgz gewijzigd. Met dit wijzigingsbesluit worden nadere regels gesteld aan wat verstaan moet worden onder het in het wetsvoorstel opgenomen begrip "mogelijke substantiële financiële gevolgen" en de risicocriteria, met uitzondering van het risicocriterium over investeringen. - De situatie waarin zorgaanbieder in bezit moet zijn van verklaring van goed gedrag (VOG) wordt aangepast. Ter beperking van de administratieve lasten wordt geregeld dat geen VOG is vereist als de zorgverlener een huisarts betreft die in een incidenteel geval in de avond, de nacht of het weekend binnen de instelling zorg verleent.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011432

Opschrift

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met de uitwerking van de in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg opgenomen criteria die bepalen wanneer een professionele standaard of voorgedragen kwaliteitsstandaard mogelijke substantiële financiële gevolgen heeft en aanpassing van de situaties waarin zorgaanbieder in bezit moet zijn van verklaring van goed gedrag

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-06-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
11-09-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 21-09-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
19-10-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
16-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
20-01-2021 Advies Raad van State uitgebracht
03-03-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 11-03-2021 Bekendmaking stb-2021-120
26-03-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-144
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-144
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling