Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Participatiefonds 2022

Eind 2021 is de Wet beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2021, 538). De beoogde inwerkingtredingsdatum voor het deel dat de modernisering van het Participatiefonds regelt is 1 augustus 2022. Naar aanleiding van deze wet moet ook een amvb worden gewijzigd. Deze (met name technische) wijzigingen zorgen ervoor dat het besluit aansluit op de wet zodat de modernisering van het Participatiefonds (en de afschaffing van het Vervangingsfonds op termijn) goed kunnen worden doorgevoerd. De regeling voor het Participatiefonds (Pf) wordt geactualiseerd. Daarnaast wordt geregeld dat de regels in de AMvB met betrekking tot het Vervangingsfonds (Vf) op termijn vervallen. Tot slot is er behoefte aan een grondslag voor gegevensuitwisseling tussen het UWV en het Pf, waarvoor het Besluit SUWI wordt aangepast.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Medeondertekenaar(s) Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011478

Opschrift

Besluit van 3 mei 2022, houdende vaststelling van de voorwaarden voor de ministeriële instemming met de statuten van het participatiefonds en de gevolgen van intrekking van de aanwijzing van het participatiefonds als gevolg van de modernisering van het participatiefonds en beëindiging van het vervangingsfonds (Besluit participatiefonds 2022)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-12-2020 Internetconsultatie (start)
01-02-2021 Internetconsultatie (eind)
25-02-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-04-2022 Advies Raad van State uitgebracht
25-04-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 24-05-2022 Bekendmaking stb-2022-191
25-05-2022 Nahang start Tweede Kamer
22-06-2022 Nahang einde Tweede Kamer
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2022-284

Startpagina

Acties

Delen regeling