Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit betrouwbaarheid en geschiktheid leidinggevenden van collectieve en onafhankelijke beheersorganisaties

De wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Kamerstuknr. 35 317) introduceert een nieuwe bepaling (art. 5aa) op grond waarvan het College van Toezicht kan vaststellen of de betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders, directieleden of toezichthouders buiten twijfel staat op basis van diens voornemens, handelingen en antecedenten. Deze geschiktheidstoets is beperkt tot collectieve beheersorganisaties en onafhankelijke beheersorganisaties waarvan het geïnde bedrag aan vergoedingen in een bepaald kalenderjaar meer bedraagt dan € 50.000.000. In deze AMvB zullen nadere voorschriften worden vastgesteld over de wijze waarop de betrouwbaarheid van een feitelijk leidinggevende kan worden vastgesteld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011755

Opschrift

Besluit inzake de betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders, directieleden en toezichthouders van collectieve beheersorganisaties en onafhankelijke beheersorganisaties

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-06-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
07-07-2021 Internetconsultatie (eind)
04-02-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-02-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-03-2022 Advies Raad van State uitgebracht
19-04-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 01-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-165
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling