Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2023

Het ontwerpbesluit is een verzamelbesluit op het terrein van de financiële markten. De belangrijkste inhoudelijke onderwerpen zijn: (1) er wordt een verplichting opgenomen voor actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen (2) er worden specifieke eisen gesteld t.a.v. een advies dat volledig geautomatiseerd tot stand is gekomen, (3) de frequentie van de verplichte accountantsverklaring op het kostprijsmodel wordt verlaagd onder gelijktijdige introductie van alternatieve waarborgen, (4) de meldplicht van een groepsmaatschappij bij de verplichte kennisgeving bij een voorgenomen wijziging binnen de groep wordt nader uitgewerkt, en (5) wijzigingen in het Besluit financiële markten BES waarmee wordt voorzien in eurobetaalrekeningen vanuit Europees Nederland en (6) het vervallen van de krachtens wet gestelde diploma-eis voor bestuurders van assurantiebemiddelaars. Dit besluit stond voorheen bekend onder de naam Wijzigingsbesluit financiële markten 2021. Vanwege opgelopen vertraging sinds de consultatie en voorhang is de citeertitel van het besluit aangepast naar Wijzigingsbesluit financiële markten 2023.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011801

Opschrift

Besluit van [datum] tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit financiële markten BES en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2023)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-07-2020 Internetconsultatie (start)
13-08-2020 Internetconsultatie (eind)
05-11-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 24-11-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
08-02-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
03-05-2023 Advies Raad van State uitgebracht
24-11-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 26-09-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-07-2024 Inwerkingtreding stb-2024-10

Startpagina

Acties

Delen regeling