Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet herinvoering loting bij numerus fixus

Sinds 2013 worden studenten voor numerus fixusopleidingen decentraal geselecteerd op basis van ten minste twee kwalitatieve criteria. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat de studentenpopulatie van deze opleidingen minder divers is dan andere opleidingen. Dit wijst mogelijk op een verminderde toegankelijkheid van deze opleidingen voor bepaalde groepen aspirant-studenten. Bovendien geven verschillende opleidingen aan meer maatwerk te willen toepassen in de selectieprocedures. Daarom wordt met dit wetsvoorstel, tevens naar aanleiding van de motie Paternotte en Van der Molen, decentrale loting toegevoegd als selectiemethode (naast de reeds bestaande mogelijkheid tot decentrale selectie) bij associate degree-opleidingen en bacheloropleidingen met een numerus fixus. Hierdoor kunnen universiteiten en hogescholen per opleiding meer maatwerk toepassen bij het inrichten van selectieprocedures, en wordt de kansengelijkheid voor aspirant-studenten vergroot. Door toevoeging van loting ontstaat een systeem met drie selectiemethoden. 1) Selectie op basis van ten minste twee kwalitatieve selectiecriteria; 2) Loting; of 3) Een combinatie van ten minste twee kwalitatieve selectiecriteria en loting. Bij de derde methode kan de instelling een deel van de aspirant-studenten toelaten op basis van de selectie op grond van twee kwalitatieve selectiecriteria en vervolgens de overige studenten loten. Bij de loting kan gewicht toegekend worden aan de prestaties van de studenten bij de selectie op basis van de kwalitatieve criteria. De instelling kan er ook voor kiezen om alle studenten deel te laten nemen aan de loting en daarbij gewicht toe te kennen aan de prestaties van de studenten bij de selectie op basis van de kwalitatieve criteria.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35765
KetenID WGK011841

Opschrift

Wet van 17 mei 2023 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-10-2020 Internetconsultatie (start)
08-11-2020 Internetconsultatie (eind)
11-12-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
24-02-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 15-03-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
03-05-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
14-02-2022 Verslag
05-07-2022 Nota n.a.v. verslag
24-01-2023 Plenaire behandeling Tweede Kamer
14-02-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 22-03-2023 Voorlopig verslag
24-04-2023 Memorie van antwoord
09-05-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
16-05-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 01-06-2023 Bekendmaking stb-2023-177
27-06-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-228
01-09-2023 Inwerkingtreding stb-2023-228

Startpagina

Acties

Delen regeling