Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de aanpassing van de taak van de ANVS ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie (adviestaak ANVS)

Na een evaluatie door ABD Topconsult is vastgesteld dat de taakverdeling met betrekking tot de voorbereiding van wetgeving en beleid (zoals momenteel opgenomen in art. 3, lid 3, onderdeel c, van de Kew) niet los kan worden gezien van de ministeriële verantwoordelijkheid. De minister van IenW is verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en de voorbereiding daarvan moet daarom binnen de bestuurskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn belegd. Het zbo ANVS zal op basis van specifieke kennis en deskundigheid adviseren over het beleid en de wet- en regelgeving en daarbij de noodzakelijke deskundige inbreng hebben. In verband hiermee behoeft art. 3 lid 3 onderdeel c Kew verduidelijking. Het voorstel sluit aan bij artikel 5, derde lid, onderdeel a, van richtlijn 2009/71/Euratom en laat de overige en eigen bevoegdheden van de ANVS, zoals opgenomen in art. 3 Kew, onverlet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012003

Opschrift

Wijziging van de Kernenergiewet (adviestaak ANVS)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-11-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
19-12-2022 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling