Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de aanpassing van de taak van de ANVS ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie (adviestaak ANVS)

Na een evaluatie door ABD Topconsult is vastgesteld dat de taakverdeling met betrekking tot de voorbereiding van wetgeving en beleid (zoals momenteel opgenomen in art. 3, lid 3, onderdeel c, van de Kew) niet los kan worden gezien van de ministeriële verantwoordelijkheid. De minister van IenW is verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en de voorbereiding daarvan moet daarom binnen de bestuurskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn belegd. Het zbo ANVS zal op basis van specifieke kennis en deskundigheid adviseren over het beleid en de wet- en regelgeving en daarbij de noodzakelijke deskundige inbreng hebben. In verband hiermee behoeft art. 3 lid 3 onderdeel c Kew verduidelijking. Het voorstel sluit aan bij artikel 5, derde lid, onderdeel a, van richtlijn 2009/71/Euratom en laat de overige en eigen bevoegdheden van de ANVS, zoals opgenomen in art. 3 Kew, onverlet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36490
KetenID WGK012003

Opschrift

Wijziging van de Kernenergiewet (adviestaak ANVS)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-11-2022 Internetconsultatie (start)
19-12-2022 Internetconsultatie (eind)
14-07-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
26-07-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Tweede Kamer 16-01-2024 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
06-02-2024 Nota n.a.v. verslag
12-02-2024 Verslag
21-03-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
21-03-2024 Plenaire behandeling Tweede Kamer
Eerste Kamer 09-04-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
09-04-2024 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 24-05-2024 Bekendmaking stb-2024-177
21-06-2024 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2024-177
01-07-2024 Inwerkingtreding stb-2024-177

Startpagina

Acties

Delen regeling