Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling I&W Omgevingsregeling

De aanwijzing en begrenzing van de locaties in hoofdstuk 2 van de Omgevingsregeling is van belang voor de toepassing van de Omgevingswet. Een aantal bepalingen over de geometrische begrenzingen is door de Invoeringsregeling Omgevingswet (Stcrt. 2020, nr. 64380) toegevoegd of aangepast, artikel 2.4 is gereserveerd. Voorbeelden zijn: • beperkingengebieden bij hoofdspoorwegen, waterkeringen en rijkswegen; • vrijwaringszones langs vaarwegen; en • reserveringsgebieden langs de grote rivieren. Voor een deel van de locaties die in de Omgevingsregeling worden begrensd, was nog niet voorzien in een wettelijke begrenzing. Het gaat hierbij zowel om locaties met regels voor activiteiten zoals een zorgplicht, meldingsplicht of vergunningplicht, als instructieregels voor andere overheden. Ook is thans het beheergebied van de rijkswateren (waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk) begrensd. Met deze wijzigingsregeling van IenW worden waar nodig de geometrische begrenzingen geactualiseerd, verbeterd of aangevuld. Deze wijzigingsregeling bevat de wijzigingen ten opzichte van de Omgevingsregeling, zoals gewijzigd door de Invoeringsregeling Omgevingswet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012364

Opschrift

Wijzigingsregeling IenW Omgevingsregeling

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-12-2020 Internetconsultatie (start)
15-02-2021 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 02-07-2021 Bekendmaking stcrt-2021-34775
31-12-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stcrt-2021-34775
01-01-2024 Inwerkingtreding stcrt-2021-34775

Startpagina

Acties

Delen regeling