Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel goed verhuurderschap

Als uitkomst van de 'aanpak goed verhuurderschap' (2018-2021) heeft minBZK in februari jl. het voorliggende wetsvoorstel aangekondigd, dat van 5 juli tot en met 1 september jl. in openbare internetconsultatie is gegeven. Het voorstel creëert een basisnorm voor goed verhuurderschap via landelijke algemene regels die zien op het gedrag dat een goed verhuurder betaamt. Uit de praktijk blijkt dat malafide verhuurders vaak actief zijn in bepaalde wijken en gebieden waar zij misbruik maken van de sociaaleconomisch kwetsbare huurders die hier wonen. Het voorstel geeft gemeenten daarom voorts de bevoegdheid om via een gebiedsgerichte verhuurvergunning strengere eisen te stellen aan verhuurders in deze gebieden. Tot slot ziet dit wetsvoorstel op de uitvoering van adviezen die het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (rapport-Roemer) heeft gedaan inzake de huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om via het klassieke bestuursrechtelijke instrumentarium te handhaven op zowel de algemene regels als de verhuurvergunning.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Wet
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36130
KetenID WGK012717

Opschrift

Wetsvoorstel goed verhuurderschap

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 11-07-2021 Internetconsultatie (start)
01-09-2021 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 22-11-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
30-03-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 07-06-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
20-09-2022 Verslag
25-10-2022 Nota n.a.v. verslag
25-10-2022 Nota van wijziging
07-03-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 14-03-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
21-03-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 03-04-2023 Bekendmaking stb-2023-103
27-06-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-227
01-07-2023 Inwerkingtreding stb-2023-227

Startpagina

Acties

Delen regeling