Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 ivm het wijzigen van de berekening van de eigen bijdrage

Met de inwerkingtreding van de Wet aanpassing box 3 per 1 januari 2021 zijn de regels over de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast. De inwerkingtreding van deze wet heeft ook gevolgen voor de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage voor de Wlz en voor beschermd wonen op grond van de Wmo 2015. Met dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat voor de berekening van de eigen bijdrage wordt aangesloten bij de rendementsgrondslag in plaats van de grondslag sparen en beleggen. Daarnaast regelt dit besluit dat het CAK de bevoegdheid krijgt om in bepaalde gevallen af te wijken van de termijn van 36 maanden voor het restitueren van ten onrechte betaalde eigen bijdragen. Tot slot maakt het besluit mogelijk dat gemeenten met terugwerkende kracht individuele vrijstellingen voor de eigen bijdrage mogen aanleveren bij het CAK voor cliënten die maatschappelijke ondersteuning ontvangen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Langdurige Zorg en Sport
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012898

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot de berekening van de eigen bijdrage, het creëren van de mogelijkheid om af te wijken van de restitutietermijn, de mogelijkheid om een gemeentelijke vrijstelling tot zesendertig maanden te laten terugwerken en enige andere wijzigingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-12-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
31-01-2022 Internetconsultatie (eind)
03-06-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-06-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
01-07-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
07-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-07-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
21-07-2022 Advies Raad van State uitgebracht
22-09-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 07-09-2022 Bekendmaking stb-2022-346
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-346

Startpagina

Acties

Delen regeling