Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Dit besluit strekt tezamen met de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Die verplichting vloeit voort uit artikel 31 van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn, zoals gewijzigd door de Europese richtlijn (EU) 2018/843 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Een aantal zaken dat is geregeld in genoemde implementatiewet wordt in dit besluit nader uitgewerkt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister EZK
Minister JenV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK012987

Opschrift

Besluit houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/843
02-10-2018 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2018/843
09-08-2021 Internetconsultatie (eind)
17-12-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 21-12-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-01-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
16-02-2022 Advies Raad van State uitgebracht
08-04-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 02-05-2022 Bekendmaking stb-2022-168
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling