Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet versterking auteurscontractenrecht

De per 1 juli 2015 in werking getreden Wet auteurscontractenrecht heeft tot doel de contractuele positie van de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk, zoals een schrijver, componist of fotograaf, ten opzichte van de exploitant van zijn werk te versterken. De wet wijzigt daartoe de Auteurswet (Aw) en de Wet op de naburige rechten (Wnr). De desbetreffende bepalingen uit de Aw zijn in de Wnr van overeenkomstige toepassing verklaard op uitvoerend kunstenaars, zoals muzikanten en acteurs. De Wet auteurscontractenrecht is in 2020 geëvalueerd. De evaluatie geeft aanleiding om de bepalingen van de wet op bepaalde punten te herzien. Dit wetsvoorstel voorziet in deze aanpassingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris Cultuur en Media
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK013342

Opschrift

Voorstel van wet tot wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Wet auteurscontractenrecht in verband met de verdere versterking van de positie van de maker en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet versterking auteurscontractenrecht)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-04-2022 Internetconsultatie (start)
04-07-2022 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 24-05-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
06-07-2023 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling