Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet tot wijziging van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het aanpassen van de regels inzake de digitale algemene vergadering voor rechtspersonen

Het wetsvoorstel beoogt de mogelijkheid voor privaatrechtelijke rechtspersonen (verenigingen (waaronder ook VvE’s), coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, NV’s en BV’s) van het houden van een uitsluitend digitale algemene (leden- of aandeelhouders)vergadering te faciliteren en te waarborgen dat vergader- en stemgerechtigden die via een elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een hybride of volledig digitale vergadering optimaal gebruik kunnen maken van de aan hen toegekende vergader- en stemrechten. O.g.v. het huidige Boek 2 BW is het uitgangspunt dat er altijd een fysieke algemene vergadering plaatsvindt. Leden en aandeelhouders van rechtspersonen hebben, indien de statuten daarin voorzien, slechts de bevoegdheid om langs elektronische weg deel te nemen aan deze fysieke vergadering en daarin het stemrecht uit te oefenen (een hybride vergadering). Het huidige Boek 2 kent geen volledig digitale vergadering. Op basis van de Tijdelijke Wet COVID-19 JenV hebben rechtspersonen inmiddels ervaring opgedaan met volledig digitaal vergaderen. Ook na afloop van de coronapandemie bestaat hieraan grote behoefte. Het wetsvoorstel maakt dit mogelijk en bepaalt de voorwaarden waaronder een volledige digitale vergadering kan plaatsvinden. De voorwaarden voor het houden van een hybride vergadering worden daarmee in lijn gebracht. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de digitale of hybride vergadering, conform het beginsel online = offline, (zoveel mogelijk) een afspiegeling is van de fysieke vergadering en voldoet aan dezelfde c.q. materieel equivalente randvoorwaarden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK013378

Opschrift

Wet tot wijziging van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het aanpassen van de regels inzake de digitale algemene vergadering voor rechtspersonen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-12-2022 Internetconsultatie (start)
06-02-2023 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 13-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling