Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling kwijtschelding belasting medeoverheden

Deze regeling bevat regels over de wijze waarop gemeenten, provincies en waterschappen het vermogen en de kosten van bestaan van belastingschuldigen kunnen berekenen. De uitkomsten van deze berekeningen worden vervolgens weer gebruikt om vast te kunnen stellen of een belastingplichtige recht heeft op kwijtschelding van belastingen van de gemeente, provincie of het waterschap. Directe aanleiding voor deze regeling vormt de motie van het Tweede Kamerlid Krol c.s. waarin de regering verzocht wordt de Nadere Regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen zo aan te passen, dat AOW-gerechtigden die qua inkomen recht hebben op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, dit recht niet verspelen door het hebben van een kleine vermogensbuffer. Bij de uitvoering van deze motie bleek echter dat de ministeriële regeling Nadere Regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bij nadere bestudering bepalingen bevatte die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Er is daarom voor gekozen een geheel nieuwe ministeriële regeling op te stellen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013645

Opschrift

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende nadere regels over de kwijtschelding van gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen (Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-12-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
30-01-2022 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling