Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet en de Waterwet in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

Dit wetsvoorstel wijzigt de Waterschapswet en de Waterwet. Het wetsvoorstel beoogt allereerst het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing beter toe te passen. Voorgesteld wordt om ten behoeve hiervan de kostentoedelingsmethode aan te passen en voor specifieke voorzieningen separate bekostiging mogelijk te maken. Verder willen en kunnen de waterschappen een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie. Hiervoor worden de volgende maatregelen voorgesteld: 1. Uitbreiden van de mogelijkheden om de hoeveelheid hemelwater op een zuiveringtechnisch werk te verminderen en daarmee bij te dragen aan klimaatadaptatie. 2. Meer duurzame energie opwekken dan nodig is voor de eigen taakuitoefening om zo klimaatneutraal te worden en daarmee bij te dragen aan de energietransitie. 3. Beter inspelen op waardevol afvalwater. Hiervoor wordt verduidelijkt dat waterschappen een korting kunnen geven op waardevol afvalwater en voor waardevol afvalwater van bedrijven dat niet via de riolering op een zuiveringtechnisch werk wordt gebracht de mogelijkheid opnemen een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten in plaats van het heffen van zuiveringsheffing. Deze twee maatregelen leveren een bijdrage aan een circulaire economie. Ook bevat dit wetsvoorstel een aantal aanpassingen in de zuiverings- en verontreinigingsheffing in verband met het oplossen van enkele knelpunten. Waterschappen hoeven daardoor niet langer gebruik te maken van mens- en milieubelastende stoffen in het onderzoek dat nodig is om voor bedrijven met een groot aantal vervuilingseenheden de hoogte van de zuiverings- of verontreinigingsheffing vast te kunnen stellen. Ten slotte wordt een alternatieve methode voorgesteld voor het gebruik van de tabel afvalwatercoëfficiënten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013923

Opschrift

Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-08-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
30-09-2022 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling