Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Reparatiewet OCW 2024

Dit wetsvoorstel voorziet in de verbetering van wetten op het terrein van het ministerie van OCW of op het terrein van andere ministeries voor zover die wetten samenhang hebben met OCW-wetgeving. Het gaat om correcties van verschrijvingen, verwijzingen en andere wetstechnische omissies, wetstechnische verbeteringen en herformuleringen, alsmede het schrappen van dode letters. De wijzigingen in deze Reparatiewet zien op de volgende onderwerpen: - codificatie uitvoeringspraktijk minimaal aantal uren bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs; - verduidelijking aantal te accommoderen uren bewegingsonderwijs in het primair onderwijs; - toevoeging van de term “onverwijld” voor de melding van de schorsing in het voortgezet onderwijs aan de Inspectie van het onderwijs; - explicitering dat bezitter van het getuigschrift bekwaamheidsonderzoek voor voortgezet onderwijs ook in het mbo bevoegd is om les te geven; - verruiming delegatiegrondslag naar ministeriële regeling voor vaststelling relevante getuigschriften voor onderwijsondersteunende werkzaamheden in het mbo; - van toepassing verklaring van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; - creëren van een grondslag in de Wet op de NWO om bij ministeriële regeling een controleprotocol voor accountants te kunnen vaststellen; - vervanging van “laagst vastgestelde draagkracht” naar “hoogst vastgestelde draagkracht” in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) en de Wet studiefinanciering BES (WSF BES); - verruiming van de termijn voor aanspraak op de opstarttoelage en de betalingstermijn in de WSF BES.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36478
KetenID WGK014947

Opschrift

Wet van 18 april 2024 tot wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 2024)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-02-2023 Internetconsultatie (start)
23-02-2023 Internetconsultatie (start)
23-03-2023 Internetconsultatie (eind)
23-03-2023 Internetconsultatie (eind)
09-06-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-06-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
11-09-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Tweede Kamer 05-12-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
18-01-2024 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
24-01-2024 Verslag
05-03-2024 Nota n.a.v. verslag
06-03-2024 Nota van wijziging
02-04-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 10-04-2024 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
16-04-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 30-04-2024 Bekendmaking stb-2024-109
01-05-2024 Inwerkingtreding stb-2024-109
12-06-2024 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2024-154
13-06-2024 Inwerkingtreding stb-2024-154
01-07-2024 Inwerkingtreding stb-2024-154
01-08-2024 Inwerkingtreding stb-2024-154
01-09-2024 Inwerkingtreding stb-2024-154

Startpagina

Acties

Delen regeling