Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling transitie CROS-MRS

Bij brief van 17 oktober 2022 (Kamerstukken II 2022-2023, 29 665, nr. 443) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voornemens met betrekking tot de vormgeving en instelling van een Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS), als opvolger van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Het is gewenst de Wet luchtvaart te wijzigen teneinde de MRS daarin juridisch te verankeren. Met deze regeling wordt bereikt dat vooruitlopend op de hiervoor bedoelde wetswijziging reeds overeenkomstig de nieuwe opzet met de MRS kan worden gestart en de MRS de wettelijke rol van de CROS kan vervullen. De MRS zal bestaan uit vertegenwoordigers van bewoners, experts/wetenschappers, en een brede maatschappelijk schil. De voordracht van de bewonersvertegenwoordigers vindt plaats door middel van verkiezingen overeenkomstig het bewonersreglement dat wordt vastgesteld door de voorzitter.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK015021

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-2023/…., houdende vaststelling van de taak en samenstelling van de commissie bedoeld in artikel 8.34 van de Wet luchtvaart in verband met de transitie naar de Maatschappelijke Raad Schiphol (Regeling transitie CROS-MRS)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-02-2023 Internetconsultatie (start)
27-03-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 23-05-2023 Bekendmaking stcrt-2023-13357
01-07-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-13357

Startpagina

Acties

Delen regeling