Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid financiële sector

De Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid financiële sector bevat de wetswijzigingen die nodig zijn om het pakket DORA te implementeren. DORA bestaat uit een verordening (2022/2554) en een richtlijn (2022/2556) m.b.t. de digitale operationele weerbaarheid van de financiële sector. Het pakket heeft tot doel de cyber en ICT weerbaarheid van de financiële sector te verbeteren en bevat verplichtingen op het gebied van ICT-huishouding, stelt ethische hacktests verplicht en geeft de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ETA’s) toezichtsbevoegdheden op “derde dienstverleners” (zoals clouddienstverleners) die diensten aan financiële entiteiten leveren. Sommige ICT- verplichtingen uit de verordening bestaan reeds voor enkele financiële entiteiten en zijn opgenomen in de sectorale richtlijnen voor deze entiteiten. Deze sectorale richtlijnen worden met de DORA richtlijn geharmoniseerd. De verordening regelt dat de ICT-verplichtingen ook gaan gelden voor een bredere groep financiële entiteiten waarvoor nog geen cyberweerbaarheidsregels kenden (bijvoorbeeld aan financiële dienstverleners). Verder regelt de verordening dat de uitbesteding van ICT-dienstverlening aan derde dienstverleners aan dezelfde cyberweerbaarheidsregels wordt onderworpen als financiële entiteiten. Ook worden financiële entiteiten verplicht hun systemen op reguliere basis aan ethische hacktests te onderwerpen. Om het pakket te implementeren is zowel een wetswijziging als een wijzigingsbesluit nodig. De wetswijzing is nodig om de nationale bepalingen aan te passen waarmee de sectorale richtlijnen die door de DORA richtlijn worden gewijzigd zijn geïmplementeerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 36482
KetenID WGK015092

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
24-05-2023 Internetconsultatie (start)
26-06-2023 Internetconsultatie (eind)
25-08-2023 Ministerraad akkoord
04-10-2023 Implementatieschema EU-richtlijn
Raad van State 27-09-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
01-11-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Tweede Kamer 14-12-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
28-02-2024 Verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling